Akademia Rozwoju_Pogotowie logopedyczne_pierwsze spotkanie z logopedą

Akademia Rozwoju_Pogotowie logopedyczne_pierwsze spotkanie z logopedą

Pierwsze spotkanie z logopedą - jak się przygotować?

Pierwsze spotkanie z logopedą może wywołać stres nie tylko u dziecka, ale także u jego rodzica. Pojawia się wiele pytań: „Czy badanie logopedyczne jest nieprzyjemne?”, „Jak przebiega?”, „O co może zapytać terapeuta?”

Celem pierwszego spotkania logopedy z małym pacjentem jest postawienie prawidłowej diagnozy, która przede wszystkim warunkuje opracowanie odpowiedniego planu terapii.

Etapy diagnozy logopedycznej

Prawidłowo przeprowadzona diagnoza powinna składać się z kilku etapów. Pierwszy etap to zazwyczaj wywiad z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka. Im więcej szczegółów poda rodzic, tym więcej stworzy specjaliście możliwości pomocy małemu pacjentowi. W wywiadzie niezwykle ważne jest:

Określenie, jak przebiegała ciąża matki;

  • Ustalenie prawidłowości przebiegu porodu oraz określenie stanu dziecka po urodzeniu (uszkodzenia, waga, punkty w skali Apgar, podejrzenie niedotlenienia) i w okresie noworodkowym;
  • Określenie sposobu karmienia dziecka w niemowlęctwie (piersią czy też za pomocą butelki);
  • Ustalenie przebiegu rozwoju psychoruchowego dziecka (czy i kiedy dziecko raczkowało, siadało, chodziło);
  • Ustalenie, jak przebiegał rozwój mowy (kiedy dziecko zaczęło mówić, kiedy pojawiły się pierwsze wyrazy i zdania).

Inne kwestie, o które logopeda może zapytać podczas pierwszej wizyty:

  • To, czy dziecko często choruje (przeziębienia, anginy, zapalenia uszu) czy przebywało w szpitalu, miało operacje;
  • To, czy w rodzinie (rodzice, rodzeństwo) występowały wady wymowy i opóźnienia.

Zdobyte w ten sposób informacje pozwalają ocenić czy w toku rozwoju dziecka występowały jakieś nieprawidłowości, które mogły mieć związek z tempem nabywania przez to dziecko kompetencji językowych, co nie pozostaje bez znaczenia w diagnozowaniu wad wymowy.

Kolejnym etapem w postępowaniu diagnostycznym jest obserwacja ogólnych reakcji i zachowań badanego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem aspektów werbalnych i pozawerbalnych. Podczas obserwacji logopeda zwraca szczególną uwagę na sprawność ruchową dziecka, jego mimikę twarzy, ruchy mimowolne, a także na sposób nawiązywania przez dziecko kontaktu słownego i wzrokowego.

Następną czynnością zmierzającą do określenia problemu jest orientacyjne badanie mowy, za pomocą którego powinniśmy zorientować się w poziomie rozumienia oraz nadawania przez dziecko mowy. Trzeba tutaj zwrócić uwagę m.in. na to czy dziecko mówi i czy rozumie mowę, reagując na pytania i polecenia, czy jego mowa jest zrozumiała, jaki jest poziom wypowiedzi dziecka (zasób słownika, gramatyczna poprawność) oraz czy w jego wypowiedziach zachowana jest logika i sens.

Logopeda badając mowę dziecka posługuje się na ogół zestawami obrazkowymi, których nazwy zawierają w sobie odpowiednie głoski we wszystkich pozycjach. Obrazki są dobrane w taki sposób, aby każda głoska pojawiła się na początku, w środku i na końcu wyrazu. W ten sposób sprawdzamy jakie głoski dziecko wypowiada poprawnie, a jakie sprawiają mu trudność. WAŻNE: Zanim spotkamy się z logopedą powiedzmy dziecku, że będzie oglądało różne rysunki i opisywało, co na nich widzi.

Bardzo istotnym etapem w diagnozowaniu jest badanie słuchu oraz ocena sprawności aparatu artykulacyjnego małego pacjenta. Logopeda musi ocenić sprawność narządów mowy, sprawdzić jakie podniebienie ma nasz maluch, czy ma prawidłowy zgryz oraz odpowiedniej długości wędzidełko.

Diagnoza a plan terapii logopedycznej

Na podstawie informacji zebranych z wywiadu i obserwacji oraz badania mowy i słuchu można sformułować wstępną hipotezę, co do rodzaju i przyczyn zaburzenia. Jednak uzyskane dane nie zawsze są wystarczające do sformułowania ostatecznej diagnozy. Zachodzi wtedy konieczność przeprowadzenia badań specjalistycznych w celu uzyskania pełniejszych danych. W miarę potrzeby zaleca się pacjentowi konsultacje m.in. z psychologiem, neurologiem, laryngologiem, foniatrą lub ortodontą.

Pod koniec pierwszej wizyty logopeda powinien poinformować rodziców o swoich spostrzeżeniach oraz zaproponować plan terapii.

Drogi Rodzicu pamiętaj, że logopeda jest przede wszystkim dla Ciebie i Twojego malucha. Nie miej obaw przed zadawaniem pytań, dzieleniem się wątpliwościami oraz proszeniem o ich objaśnienie.